Пресконференция и кръгла маса, в изпълнение на проект BG16RFOP002-3.004-0097 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в

09.12.2019

Пресконференция и кръгла маса, в изпълнение на проект BG16RFOP002-3.004-0097 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в


На 12.12.2019 г. от 10:00 часа в гр. София, в „Интер Експо Център“ на бул. „Цариградско шосе“ № 147, зала „Вихрен“ ще се проведат две информационни събития – Пресконференция и кръгла маса, в изпълнение на проект BG16RFOP002-3.004-0097 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в "Нексас" ЕООД“ по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”. На пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, изпълнените дейности и постигнатите резултати, след въвеждане в експлоатация на пилотния иновативен производствен процес в предприятие от леката промишленост. Целта е да се повиши информираността на заинтересованите страни и да се постигне мултиплициране на резултатите от проекта.Организираното второ събитие -  кръгла маса има за цел повишаване информираността на по-тясно заинтересованите страни и показване на начина на въвеждане на пилотния иновативен производствен процес, необходимия финансов и човешки ресурс.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е фирма „НЕКСАС“ ЕООД. Общата стойност на проекта е 749 486,25 лв., от които 290 089,11 лв. европейско и 51 192,20 лв. национално съфинансиране. Бенефициентът „НЕКСАС“ ЕООД е малко предприятие, работещо в сферата на отопление, вентилация, климатизация и газификация. Дейността на фирмата обхваща проектиране, производство, доставка, монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз на инсталации. Стремеж на компанията е да повиши производителността и конкурентността си чрез въвеждането и прилагането на устойчиви и икономически рентабилни практики за растеж. Поканени за участие са медии, граждани, институции и всички заинтересовани лица.

 

Цялата отговорност за съдържанието на анонса се носи от „НЕКСАС“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.Назад