Безвъзмездна финансова помощ за “Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в "Нексас" ЕООД”

11.12.2018

Безвъзмездна финансова помощ за “Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в "Нексас" ЕООД”


"НЕКСАС" ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0097 за "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в "Нексас" ЕООД" по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите", която се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.
Проектът има за цел да пристъпи към внедряване на пилотно технологично решение в производствения си процес за подобряване на ресурсната ефективност, а от там и за постигане на устойчива конкурентоспособност и растеж. Ефективното използване на ресурси на ниво фирма има потенциал за мултиплициране на ниво национална икономика, което е в пълно съответствие с основната цел на процедурата, по която се заявява подкрепа.
Специфичните цели на проекта са:

  • Разширяване на производствения и технологичен капацитет на предприятието за осъществяване на ресурсоефективно и екологосъобразно производство, посредством доставка и въвеждане в експлоатация на CNC система за фиброоптично лазерно рязане;
  • Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, чрез прилагане на модели и решения за намаляване с 16,68% на количеството използвани суровини при производството на единица продукция, спрямо тези през 2016г;
  • Постигане на възможност за преминаване към най-висока степен в йерархията за управление на отпадъци- "предотвратяване";
  • Постигане на възможност за намаляване на специфичен отпадъчен поток- Отпадъци от опаковки/метали/;
  • Постигане на технологична възможност за прилагане на промишлена симбиоза на ниво компания с цел ефективно управление на отпадъци за генериране на нов за компанията продукт;
  • Повишаване на ефективността на производствените разходи с над 16% спрямо 2016г;
  • Постигане на възможност за намаляване на употребата на опасни химични вещества в производството;
  • Подобряване на информираността относно ефективното използване на ресурсите;

Стойността на проекта е 749 486,25лв, от които 341 281,31 лв безвъзмездна помощ. 290 089,11 лв са финансиране от европейския фонд за регионално развитие и 51 192,20 лв са от националния бюджет.

Начална дата на проекта: 29.11.2018г;

Срок за изпълнение на договора: 15 месеца

Прикачен файл: PDF Файл, 164 kb


Назад