Декларация на Висшето ръководство за политиката по качество, здравословни и безопасни условия на труд  и околна среда

03.06.2016

Декларация на Висшето ръководство за политиката по качество, здравословни и безопасни условия на труд и околна среда


Декларацияна Висшето ръководство за политиката по качество, здравословни и безопасни условия на труд  и околна среда

 

Ръководството на „НЕКСАС” ЕООД се ангажира с поддържане и непрекъснато подобряване  качеството на предлаганите продукти при пълно  задоволяване изискванията на клиентите и обществото.  Ефективното управление на здравословните и безопасни условия на труд и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда са част от цялата политика и стратегия на фирмата.  

Нашата дейност има следния обхват: „Доставка, проектиране, производство, монтаж и сервиз  на високо ефективна отоплителна, вентилационна и  климатична техника. Изграждане и сервиз на хладилни и газови инсталации, водопровод и канализация. Изработка на изделия от метал“. Планирана е в съответствие с европейските практики и изисквания, което налага изисквания за качество на предлаганите продукти и гъвкаво управление способно да реагира на динамично променящия се пазар. 
Прилагат се изискванията на стандартите EN ISO 9001:2015(без изключение), EN ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.
Нашата визия е да бъдем предпочитан доставчик на висококачествени продукти и услуги, съгласно обхвата на системата.
Нашата мисия е да утвърдим и разширим лидерските си позиции на пазара, да посрещнем и надхърлим очакванията на нашите клиенти по отношение на качеството, производствените технологии и  доставката. Винаги се съобразяваме с техните изисквания, спазваме приложимите законови и други доброволно приети изисквания, отнасящи се до създаване на продукта, здравето и безопасността при работа и опазване на околната среда.

Политиката по управление на НЕКСАС ЕООД е резултат от ангажимента на ръководството, поет при изпълнението на цялостната дейност за минимизиране на замърсяванията и вредните въздействия върху околната среда, предотвратяване, както и свеждане до минимум на рисковете, свързани със здравето и безопасността на работещите в организацията и заинтересованите страни. Тя се реализира при непрекъснато усъвършенстване на системата за управление в съответствие с действащото законодателство и нормативна уредба. За осъществяването на тази политика, Висшето ръководство на Организацията насочва усилията си в следните направления:

Утвърждаване на Организацията като конкурентен производител и доставчик на продуктите и услугите, свързани с основната дейност;

Разширяване пазарния дял и въвеждане на нови технологии в ключовите ни дейности;

Поддържане високо ниво на качеството на създаваните продукти и услуги;

Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали, с цел удовлетворяване изискванията на Клиентите, Персонала,  Обществото и другите Заинтересовани страни;

Ефективно управление на рисковете за здравето и безопасността, съгласно действащите законови и нормативни документи. Намаляване до минимум рисковете за персонала и другите Заинтересовани страни, свързани с дейността;

Максимално използване на инженерни решения и технологии и превантивни мерки за недопускане на инциденти и злополуки при извършване на основните дейности;

Непрекъснато подобряване и предотвратяване на замърсяването посредством адекватно управление на значимите аспекти, чрез поддържане на екологично приемливи работни места, нормативно регламентирано третиране на отпадъците и внедряване на процеси и услуги с минимални въздействия върху компонентите на околната среда;

Провеждане на системно обучение на персонала за повишаване на неговата квалификация, мотивация и култура за съпричастност към извършваната работа и запазване на неговото здраве и безопасност, с цел постигане на добри резултати;

Оптимизиране на ключовите дейности, според изискванията на Заинтересованите страни, подобряване на работната среда, защита на работещите в Организацията, съблюдаване очакванията на Обществото по отношение предпазването на околната среда в съответствие с нормативните изисквания;

Ефективно използване на оборудване, енергии и материали;

Въвеждане на енергоспестяващи и ограничаващи отпадъчни технологии за постигане на екологичен и конкурентен ефект при извършване на основните дейности;

Реинвестиране в нови машини и технологии за ограничаване на рисковете за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от дейността на Организацията и поддържане на постоянно високо качество на произвежданите продукти и предлаганите услуги;

Дефиниране и управление на проекти за участие в Структурни фондове на Европейският съюз, за периода 2014-2020 г. 
Висшето ръководство създава и гарантира необходимите условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната система за управление в Организацията и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие. То в лицето на Управителя, официално декларира своята политика по качество, ЗБУТ и околна среда, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в организацията, и е достъпна за обществото.Висшето ръководство на НЕКСАС ЕООД е убедено, че с приетата политика, заложена в корпоративната идентичност и ценности на компанията, с мисията и целите, които си поставяме, с усилията на целия екип от мотивирани и квалифицирани специалисти, ще гарантираме качествени продукти и услуги, което ще затвърди позициите ни на водещ и предпочитан доставчик на пазара.  
Като Управител на дружеството, декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качество, ЗБУТ и околна среда.
Управител: инж. Б. Йорданов 03.06.2016 г.Назад