Безвъзмездна финансова помощ за “Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в "Нексас" ЕООД”

11.12.2018

Безвъзмездна финансова помощ за “Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в "Нексас" ЕООД”


"НЕКСАС" ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0097 за "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в "Нексас" ЕООД" по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите", която се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. ...
Прикачен файл: PDF Файл, 164 kb


Декларация на Висшето ръководство за политиката по качество, здравословни и безопасни условия на труд  и околна среда

03.06.2016

Декларация на Висшето ръководство за политиката по качество, здравословни и безопасни условия на труд и околна среда


Декларацияна Висшето ръководство за политиката по качество, здравословни и безопасни условия на труд  и околна среда   Ръководството на „НЕКСАС” ЕООД се ангажира с поддържане и непрекъснато подобряване  качеството на предлаганите продукти при пълно  задоволяване изискванията на клиентите и обществото.  Ефективното управление на здравословните и безопасни условия на труд и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда са част от цялата политика и стратегия на фирмата. ...